2012
Mã CK Ngày GD
GAS 01/06
TCT 01/07
TRA 01/02
VNM 01/08
2013
Mã CK Ngày GD
HPG 01/03
INN 01/03
SHP 01/08
VSC 01/07
2014
Mã CK Ngày GD
VHC 01/04
SKG 01/11
CTD 01/10
DHC 01/09
2015
Mã CK Ngày GD
CAV 01/04
PLC 01/07
DSN 01/08
2016
Mã CK Ngày GD
INN 18/01
CLC 01/03
GIL 12/08
TRC 05/12